Artist

img_0989

Nicanor Evangelista Jr.

Nakukuwa nya ang kanyang inspirasyon sa pag aral tungkol sa kanyang ugat at pag alala sa kanyang mga Ninuno, ang kanilang Sagradong Sining at mga Gawain.
Mahilig syang managinip , makapangyarihang panaginip na kanyang Isini-siwalat
at dinu-dokumento  sa pamamagitan ng mga Sining .
Panaginip tungkol sa mga Ninunong Mandirigma at mga Epikong Nilalang ,
Lumilikha sya ng mga Sagradong Geometrikong Mandala na puno ng symbolismo.
Sagradong Geometrikong hugis na mahahanap sa loob ng lahat ng buhay,
Maliliit na istruktura na gawa ng mga pattern at mga symbolo
na nag uugnay sa ating lahat.
Receiving his inspiration by learning about his Roots and remembering his Ancestors, their sacred arts and practices.
He likes to Dream , powerful Dreams that he documents using Arts. 
Dreams about Ancestral warriors and Folk tale creatures,  He creates sacred geometry mandalas full of symbolism. 
Sacred Geometric shapes that can be found within all living life, Macro structures composed by patterns and symbols that connects us all.